جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال 31 مرداد ماه 98 برگزار می شود 1398/04/31
 
جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال 31 مرداد ماه 98 برگزار می شوداین جلسه در ساعت 9 صبح در باشگاه برق مازندران با حضور سهامداران اینشرکت تعاونی برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه ارسالی از سوی دفتر تعاونی کسانیکه قصد دارند بعنوان کاندیدای هیأت مدیره ثبت نام کنند حداکثر تا 9 مرداد ماه برای ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
بر اساس این اطلاعیه دستور جلسه عبارت است از :
1- ارائه گزارش هیأت مدیره سال 97
2- ارائه گزارش بازرس
3- طرح و تصویب بیلان مالی
4- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 98
5- طرح ورود و یا خروج اعضا و کاهش سرمایه
6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره
7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یکسال مالی
 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0