تماس با ما

شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال

آدرس : ساری، بلوار امیر مازندرانی، خیابان شهیدان عبوری، نبش 12 متری اول

کدپستی :17144 - 48156

تلفن : 01133379330 و 01133379331

فکس :01133379343 شما میتوانید از طریق فرم زیر برای اعضای هیات مدیره تعاونی، پیام ارسال فرمایید:


ارسال پیام به: لطفا یک نام را انتخاب فرمایید.
نام شما: لطفا نام خود را وارد کنید!لطفا نام خود را بطور صحیح وارد کنید!لطفا از حروف کمتری استفاده نمایید!
شماره همراه: لطفا شماره خود را وارد نمایید! لطفا شماره خود را به طور صحیح وارد نمایید! لطفا شماره خود را به طور صحیح وارد نمایید! لطفا شماره خود را به طور صحیح وارد نمایید!
پیام شما: لطفا پیام خود را وارد نمایید!لطفا پیام خود رابا حروف بیشتری وارد نمایید!لطفا پیام خود را با حروف کمتری وارد نمایید!

 

.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0