هيأت مدیره
دکتر قاسم پیشه ور
 
اپراتور فیدر پمپ

ادامه تحصیل کارشناسی برق دانشگاه صنعت آب و برق

دفتر مهندسی وبرنامه ریزی و منابع انسانی

ادامه تحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شریف

مدیر دفتر مهندسی و برنامه ریزی
 
معاون فنی و قائم مقام شرکت

عضو اصلی هیئت مدیره

ادامه تحصیل دکترا مدیریت استراتژی دانشگاه صنایع و معادن

مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی پیشکسوتان البرز شمال

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی فنی و مهندسی البرز شمال
 
آقاي مير علي شيرافكن - منشي هيأت مديره
 
تحصيلات - كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

سوابق:
 
-عضو شوراي عالي حفاظت فني كشور

- عضو هيأت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور

- رئيس هيأت مديره كانون شوراي اسلامي كار كارخانجات استان مازندران

- عضو هيأت مديره تأمين اجتماعي و هيأت حل اختلاف اداره كار استان مازندران

- رئيس شوراي اسلامي كار شركت تانش
 
- عضو كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانداري مازندران

- كارشناس مسئول امور پرسنلي و طبقه بندي مشاغل شركت توزيع نيروي برق مازندران

- مدير امور اداري شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

- رئيس اداره كاركنان و رفاه شركت تانش

- رئيس اداره درآمد شركت تانش
 
مهندس مصطفي ماشين چيان - مدير عامل
 
مدرك تحصيلي:

كارشناسي رشته مهندسي مكانيك نيروگاه ازدانشگاه

 شهيد عباسپور
 
 كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ( سيستم و بهره وري) از

سازمان مديريت صنعتي واحد شمال

 سوابق :

الف: شركت برق منطقه اي مازندران

- كارشناس تعميرات خطوط مازندران

- رئيس اداره تعميرات خطوط مازندران

ب: شركت تعميرات انتقال نيروي شمال
 
-رئيس قسمت تعميرات خطوط مازندران
 
 - مدير امور تعميرات مركز
 
- مدير امور طرح و توسعه
.
-سال 86 تا بحال عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی در

سه دوره

-سال 86 الي 89 بعنوان رئيس هيات مديره شركت تعاوني

-سال 86 تا بحال بعنوان مدير عامل شركت تعاوني در سه
 
دوره.

-سال 87 تا بحال ( سه دوره ) عضو اصلي هيات مديره

شركت تعميرات انتقال نيروي شمال (تانش).

 
مهندس محمود فردي - عضو هيأت مديره
 
 
مهندس باقر عنايتي عضو هيأت مديره
 
مدرك تحصيلي:


- كارشناسي مهندسي برق قدرت


-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت در


دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان


سوابق:

- كارشناس اداره تعميرات خطوط امور تعميرات انتقال مركز

-رئيس اداره تعميرات خطوط امور تعميرات انتقال مركز
 
مهندس ارسلان رجبي - بازرس
 
مدرك تحصيلي:


 -كارشناسي مهندسي برق شبكه هاي انتقال و توزيع از

دانشگاه شهيد عباسپور


-كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از سازمان مديريت صنعتي

واحد شمال-


سوابق:


-كارشناس طراح برق در شركت مپنا بويلر


- كارشناس تعميرات پستهاي امور تعميرات انتقال مركز


- كارشناس امور طرح و توسعه شركت تانش


- كارشناس مسئول امور طرح و توسعه شركت تانش

 

 
تاريخچه اعضاي هيأت مديره و بازرس از زمان تشكيل تاكنون دریافت:

 


.