اعضای هیأت مدیره شرکت تانش توسط هیأت مدیره شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال انتخاب شدند
 
اعضاي هيأت مديره شركت تعميرات انتقال نيروي شمال براي مدت 2 سال توسط هيأت مديره شركت تعاوني فني و مهندسي

 انتقال نيروي البرز شمال كه سهامدار شركت تانش بوده تعيين شدند. روابط عمومي شركت تانش گزارش داد: سهام شركت

 تعميرات انتقال نيروي شمال (تانش) از سال 1386 به شركت تعاوني واگذار شده كه هر دو سال يكبار اين شركت تعاوني

 نسبت به تعيين اعضاي هيأت مديره شركت تانش اقدام مي نمايد. در جلسه مورخ 95/7/28 شركت تعاوني اعضاي هيأت مديره

شركت تانش معرفي شدند و در جلسه مورخ 95/8/6 شركت تانش سمت اعضاي هيأت مديره اينشركت به شرح زير تعيين شد.


1- آقاي مهندس ولي ا... اسديان پاجي- مدير عامل


2- آقاي مهندس مصطفي ماشين چيان - رئيس هيأت مديره


3- آقاي مهندس محمد قاسم مژده  - نائب رئيس هيأت مديره


4- آقاي مهندس ابوالفضل يعقوبي - عضو و منشي هيأت مديره


5- آقاي مهندس محمود فردي - عضو هيأت مديره

با توجه به اینکه آقای مهندس اسدیان برای ادامه خدمت به برق منطقه ای مازندران انتقال

 یافتند لذا آقای مهندس محمود فردی بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل و آقای مهندس


 مهرافشین تمسکنی زاهدی بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت تانش انتخاب شدند
.

بر اساس همين گزارش اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال توسط اعضاي اين شركت

تعاوني در جلسه مجمع عمومي هر سه سال يكبار انتخاب مي شوند
  بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0