آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1395/04/29
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
        (نوبت اول )
 شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال

   با احترام، بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال می رساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت اول) شركت رأس ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/05/21 در محل باشگاه برق به آدرس ساری – میدان خزر – روبروی ششصد دستگاه  با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار میگردد. لذا از شما دعوت می شود شخصاً در جلسه حضور بهمرسانید و یا برابر اساسنامه نماینده خود را وکالتاً معرفی فرمائید.
دستور جلسه :

1-    افزایش سرمایه تعاونی ( تغییر ماده 7 اساسنامه)

                               
هیئت مدیره

 
          بازگشت.