تشريح دستور كار جلسه فوق العاده روز پنجشنبه 12 آذر 1394/09/09
 
بسمه تعالی
جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول )
شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال

دستور جلسه :

1-    طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصلاحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون.

2-کاهش سرمایه تعاونی ( تغییر ماده 7 اساسنامه) :

اعضا
(دستگاه‌های موضوع ماده 17 قانون)........
ماده 7- سرمایه اولیه تعاونی از مبلغ 158،400،000 ریال به 154،800،000 ریال است که از 176 سهم به 172 سهم 900،000 ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ از 52،800،000 به51،800،000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و مبلغ .............................. ریال آن توسط .......................................... (دستگاه‌های موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی در صورتی که شرکت تعاونی باشند، باید نام آن نوشته شود) تأمین و معادل ................................... ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط
                                                    تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد اعضا میباشد.


3- تغییر تبصره 1 ماده 36 اساسنامه قدیم (به ماده 22 اساسنامه جدید) به شرح ذیل:

متن در اساسنامه قدیم :
ماده 36- هیأت‌مدیره‌مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل است که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند. و انتخاب مجدد هریک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
تبصره 1 : افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.متن در اساسنامه جدید:
« ماده 22- اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت‌مدیره‌ای مرکب از ......... نفر (سه، پنج یا هفت) عضو اصلی و به ترتیب ......... نفر (به ترتیب دو، سه یا چهار) عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است »

4-     تغییر ماده 38 اساسنامه قدیم (به ماده 24 اساسنامه جدید) به شرح ذیل:

متن در اساسنامه قدیم :
« هیأت مدیره مکلف است جهت مذیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضا و یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید. »

متن در اساسنامه جدید:
« هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. »
 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0