دعوت مدير عامل شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال از سهامداران 1394/06/14
 
طي اطلاعيه اي مدير عامل شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال از سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بعمل آوردند. در اين اطلاعيه آمده است:
سهامدار محترم
موضوع: دعوت به حضور در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده
سلام عليكم
         با احترام، حسب مصوب هيئت مديره محترم شركت تعاوني و پيرو درج اين مصوبه در روزنامه بشير مورخ  17/ 05/94 باستحضار مي رساند، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده روز  پنجشنبه  مورخ 19/06/94 در محل باشگاه برق ساري بر اساس برنامه مشروحه مندرج در آگهي روزنامه برگزار مي شود. لذا بدينوسيله ضمن ارسال ليست كانديداي انتخاب بازرسین ( اصلی و علی البدل)، ازحضرتعالي جهت حضور در جلسه فوق الذكر دعوت بعمل مي آيد.
 در اين دوره از انتخابات آقايان ارسلان رجبي ايولي، سعيد عباس قرباني و محمد امين كبيرنجفي بعنوان كانديداي بازرسين شركت كردند.
بر اساس همين گزارش چون برگه سهام در همان جلسه اهداء خواهد شد لازم است كه سهامداران بصورت حضوري در اين جلسه حضور بهم رسانند.

 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0