دعوت هيأت مديره شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال از سهامداران اين شركت جهت حضور در مجمع عمومي فوق العاده 1394/05/22
 
بر اساس گزارش دفتر شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال بنا بر تصميم هيأت مديره اين شركت، مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول ) شركت رأس ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 94/6/19 در محل باشگاه برق ساري برگزار خواهد شد. هيأت مديره شركت تعاوني مذكور از همه سهامداران جهت شركت در اين مجمع دعوت نموده است.
بر اساس همين گزارش دستور جلسه تغيير سرمايه در تعاوني عنوان شده و از سهامداران خواسته شده تا در صورتي كه نمي توانند در مجمع حضور يابند با توجه به اساسنامه مورد عمل، وكيل خود را كتباً‌ معرفي نمايند.
 
    رضائي       بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0