مجمع عمومي عاددي بطور فوق العاده شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال نوزدهم شهريور برگزار مي گردد. 1394/05/21
 
مجمع عمومي عاددي  بطور فوق العاده شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال روز پنجشنبه نوزدهم شهريور رأس ساعت 9 صبح در محل باشگاه برق مازندران برگزار مي گردد. هيأت مديره اين شركت تعاوني ضمن دعوت از همه سهامداران جهت شركت در اين مجمع دستور جلسه را به شرح زير اعلام كردند:
1- گزارش هيأت مديره مربوط به عملكرد مالي سال 1393
2- گزارش بازرس مربوط به عملكرد مالي سال 1393
3- تصويب ترازنامه،‌صورت سود و زيان و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود براي سال مالي منتهي به 1393/29/12
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1394
5- ورود و خروج عضو در تعاوني
6- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرس براي مدت يكسال مالي
7- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
طبق نظر اين هيأت مديره، سهامداراني كه نمي توانند به صورت حضوري در جلسه حاضر شوند با توجه با اساسنامه مورد عمل، وكيل خود را كتباً معرفي نمايند.
 
    رضائي       بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0