پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بند 8 دستور کار جلسه مجمع عمومی مورخ 20/06/93 1393/06/08
 
با سلام و احترام، بدینوسیله پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بند 8 دستور کار جلسه مجمع عمومی مورخ 20/06/93 به شرح ذیل بحضور اعلام می گردد. لذا شما سروران می توانید پیشنهادات خود را در این خصوص و یا سایر موارد مد نظر بصورت مکتوب تا تاریخ 15/06/93 به دفتر شرکت تعاونی ارسال فرمائید.
1- آئین نامه كميسيون های تخصصي (بعنوان اتاق فكر) شركت تعاوني در قالب کمیسیونهای طرح و برنامه، مالی، فنی و اجرائی(پیوست شماره 1)
2- اصلاح يا تغييرات مواد اساسنامه شركت تانش با توجه به تغییرات آتی شرکت. (پیوست شماره 2)
3- تاسیس شرکت یا شرکتهای جدید جهت توسعه كمي و كيفي شرکت تعاونی. (اقدام به ثبت و تهیه اساسنامه شرکتهای جدید به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار می گردد.)
4- ارائه برنامه و بودجه ساليانه شركتهاي زير مجموعه به شركت تعاوني و لزوم پايبندي مديران ارشد شركتهاي زير مجموعه در قبال برنامه مصوب .
5- يك نسخه از مصوبات هيأت مديره شركتهاي زير مجموعه ظرف مدت دو هفته به هيأت مدیره شركت تعاونی ارائه گردد. وجهت هرگونه مصوبات خارج از اختیارات، هيأت مدیره شرکت مورد نظر،نسبت به اخذ تائیدیه از هيأت مدیره شركت تعاونی اقدام نماید.(براساس تبصره ماده 15 اساسنامه جدید شرکت تانش)
6- هيأت مديره شركتهاي زير مجموعه موظف هستند ظرف مدت 6 ماه نسبت به بازبيني و در صورت لزوم بروزرساني آيين نامه  هاي شركت (استخدامي، مالي، انضباط كار، معاملات، آموزش و ...) اقدام و پس از تائيد، جهت تصويب به هيأت مدیره شركت تعاونی ارائه نموده و پس از تصويب و ابلاغ نسبت به  نظارت بر حسن اجراي آنها اقدام نمایند. .(براساس تبصره ماده 15 اساسنامه جدید شرکت تانش)
7  - هيأت مديره شركتهاي زير مجموعه ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارائه برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت خود در حوزه هاي مختلف مالي (هزینه و درآمد و دارايي هاي منقول و غير منقول، خرید و سرمایه گذاری)، تخصصي- آموزشي و احراز صلاحيت هاي فني و ... اقدام نمايند و هيأت مديره تعاوني نيز پس از مراحل تصويب اين اهداف، آنها را به صورت سياستها و اهداف كلان به شركتهاي تابعه ابلاغ نمايند و سياستگزاري ها و برنامه ريزي های شركتهاي تابعه مي بايست منطبق براستراتژي ها، برنامه ها و سياستهاي ابلاغي از طرف شركت مادر(تعاونی) و در جهت تحقق آنها صورت پذيرد. .(براساس تبصره ماده 15 اساسنامه جدید شرکت تانش)
8-  تخصيص پاداش سالانه به پرسنل شركتهاي زير مجموعه، بايد به تاييد هيأت مديره شركت تعاوني برسد.
9- تفکیک هیات مدیره شرکت تعاونی با شرکتهای تابعه (تانش) بدلیل نظارت بیشتر و پرداخت حق جلسات ،تطبیق حقوق و یا پاداش مطابق آیین نامه مربوطه به نفرات باقیمانده.         
10- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه صورتهاي مالي و بودجه شركتهاي تابعه(براساس تبصره ماده 15 اساسنامه جدید شرکت تانش)
11- برآورد قیمت کارشناسی هر سهم شرکت تانش پس از اتمام اقساط شرکت صبا و  نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به سهامداران بر اساس سرمایه هر شخص به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار می گردد. 
  مصطفی ماشین چیان         
مدیر عامل

 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0