برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در شهريور ماه 93 1393/05/25
 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  (نوبت اول)  شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در بيستم شهريور 93 برگزار خواهد شد. به گزارش دفتر اين تعاوني اين جلسه در روز ياد شده از ساعت 9 صبح در محل باشگاه برق مازندران برگزار خواهد شد. بنا بر اگهي دعوت براي اين جلسه دستور كار به شرح زير اعلان گرديد:
1- گزارش هيأت مديره مربوط به عملكرد مالي سال 1392
2- گزارش بازرس مريوط به عملكرد مالي سال 1392
3- تصويب ترازنامه، صورت سود و زيان و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود براي سال مالي منتهي به 1392/12/29
4-تصويب بودجه سال 1393
5- ورود و خروج عضو و تغيير سرمايه
6-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
7- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
8-تصميم گيري در مورد ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0