مديرعامل شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال تأليف كتاب دستورالعمل هاي ايمني توسط شركت تانش را تبريك گفتند. 1393/04/10
 
مهندس ماشين چيان مدير عامل شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال تأليف كتاب دستورالعملهاي ايمني كه توسط كاركنان شركت تانش تأليف شد را تبريك گفتند و با بيان اينكه اين عمل نتيجه توانمنديهاي كاركنان اين شركت بوده اظهار داشتند: مسأله ايمني در شركتهاي خدماتي مثل شركت تانش كه با خطرات زيادي روبرو هستند بسيار با اهميت بوده و همچنين تاكنون اين موضوع به اين شكل در سطح كشور پيگيري نشده بود. انصافاً اين عمل قابل تقدير بوده و من از همه همكارانم در شركت تانش كه اين كتاب را تأليف كردند كمال تشكر و قدرداني را دارم و اميدوارم اين فعاليت براي ديگر بخشهاي فني اين شركت نيز واقع شود.
 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0